Avadanlıq

"Şelfqaztexnologiya" Şirkətləri Qrupu neftçıxarma şirkətlərə üçün qabaqcıl texnologiyalara
və müasir avadanlığa əsaslananlar qərarları təklif edir.
Çatdırılan avadanlıq keyfiyyətin beynəlxalq standartları uyğundur.
Biz avadanlığın seçimi, onun quraşdırması və servis xidmətləri göstəririk.
Avadanlıq komplektasiyalarla və sifarişçinin tələbləri üzrə çatdırılır.

NEFT VƏ QAZ HASİLİ ÜÇÜN AVADANLIQ

YERALTI ÜÇÜN Və QUYULARIN ƏSASLI TƏMİRİ, NASOSLAR VƏ QAT-QAT TƏZYİQİN SAXLANILMASI ÜÇÜN NASOS AQREQATLARI, QAZMA Və QAZ AVADANLIĞI, PAZ Və ŞİBERNIE CƏFTƏLƏR, QAPAQLAR, ŞAR KRANLARI

NEFT ÇIXARTMA VƏ KOMPLEKS XİDMƏT ÜÇÜN BATIRILA BILƏN AVADANLIQ

ENERJİ-EFFEKTİVLİ EMN

ÇIXARTMA VAXTI QURAŞDIRMANIN MAKSİMAL KPD-I MEYARI ÜZRƏ AVADANLIĞIN SEÇİMİ

MƏRKƏZDƏNQAÇAN ELEKTRIK NASOSLARI ÜÇÜN BATIRILA BILƏN ELEKTRIK MÜHƏRRIKLƏRI

ALSUNU İDARƏSİ STANSİYALARI
ALSUNU İDARƏSİ STANSİYALARI ƏL, AVTOMATİK VƏ DİSTANS İDARƏ VƏ NASOS QURAŞDIRMALARININ MÜDAFİƏSİ ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞDUR

BATIRILA BILƏN ELEKTROSENTROBEJNIX NASOSLARIN QURAŞDIRILMALARI

Elektrik Mərkəzdənqaçan Nasosları

Elektrik mərkəzdənqaçan nasoslarının quraşdırılmaları neft quyularından mayenin (suyu, qazı və mexaniki qatışıqları saxlayan) çıxartması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Nasosun istismarı şərtləri :

Eyni istiqamətdə suyun maksimal saxlaması - 99%
Eyni istiqamətdə suyun hidrogen göstəricisi - 5,0-8,5 rN
Mayenin sıxlığı - 700-1400 kq/m3
Birfazalı mayenin maksimal kinematik qatılığı. Təzyiqin və KPD dəyişikliyi olmadan - 1 mm2/san.

Nasoslar üçün bərk hissəciklərin maksimal kütləvi konsentrasiyası:

- adi icrası - 0,1 q/l
- korroziyaya davamlı icrası (K)- 0,5 q/l
- korroziyaya davamlı icrası (ifa) (Kİ) - 1,0 q/l
Nasosun qəbulu vaxtı azad qazın maksimal saxlaması - 25 %

Nasoslar üçün hidrogen sulfidin (H2S) maksimal konsentrasiyası:

- adi icrası - 0,01 q/l
- korroziyaya davamlı (K) və koroziyaya icraların davamlı (Kİ) - 1,25 q/l
Çəkilən mayenin maksimal temperaturu - 150 °С
Quraşdırmanın asmasının zonasında maksimal hidrostatik təzyiq - 250 kqs/sm2